The Claims Guy
de professionele ondersteuner van uw claims team

Algemene Voorwaarden


Onderstaand de algemene voorwaarden (oktober 2023). Op verzoek kunnen deze u ook per mail worden toegezonden.Artikel 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer
1.1 Onder opdrachtgever (de ‘Opdrachtgever’) wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder opdrachtnemer degene die de opdracht heeft ontvangen en geaccepteerd: Ruud Keetlaer h.o.d.n. The Claims Guy (de ‘Opdrachtnemer’).
1.2 Beide partijen zullen een overeenkomst opstellen waarin de opdracht tot dienstverlening nader wordt omschreven (de ‘Overeenkomst’).
1.3 Deze Algemene Voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, tenzij hiervan nadrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.4 Bij samentreffen van de door de Opdrachtgever gebezigde voorwaarden en de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de laatste prevaleren.

Artikel 2. Offertes
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.
2.2 De door The Claims Guy afgegeven offerten hebben een geldigheidsduur van 3 weken na datum afgifte. Indien zich in deze periode andere potentiële opdrachtgevers melden, zal The Claims Guy daarvan de geoffreerde partij op de hoogte stellen. Daarna kan gezamenlijk besloten worden om de offerte stand te houden of dat deze wordt ingetrokken.

Artikel 3. Dienstverlening.
3.1 De aard van de dienstverlening en de wijze waarop deze plaats vindt is omschreven op de Overeenkomst.
3.2 Opdrachtnemer kan de afgesproken dienst geheel of gedeeltelijk door een ander laten verrichten indien hij dit tevoren aan Opdrachtgever heeft medegedeeld en de Opdrachtgever  zich met die ander kan verenigen. Opdrachtnemer blijft ten allen tijde jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat alsof hij de desbetreffende werkzaamheden zelf heeft verricht.
3.3 Opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht door Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft het recht zijn werktijden zelf vast te stellen, met dien verstande dat de werkzaamheden binnen de gemaakte afspraak zijn afgerond.
3.4 De administratieve werkzaamheden zullen plaatsvinden op kantoor van Opdrachtgever, dan wel op het vestigingsadres van Opdrachtnemer. Overige werkzaamheden kunnen plaatsvinden op schadelocatie of daar waar nodig is, in overleg met de Opdrachtgever.

Artikel 4. Honorarium, (on)kosten, tarieven

4.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).
4.2 De honorering van Opdrachtnemer berust op uurtarieven, waarbij het volgende van toepassing is:
4.2.1 Het geldende uurtarief is opgenomen in de Overeenkomst.
4.2.2 Reisuren worden beschouwd als declarabele uren. Voor zover het reisuren van/naar het kantoor van Opdrachtgever betreft, komt echter per enkele reis één uur voor rekening van Opdrachtnemer, waarbij laatstgenoemde zal trachten op de meest tijdgunstige manier te reizen.
4.2.3 Declarabel zijn alle uren die direct verband houden met de  onder punt 3 van de Overeenkomst vermelde werkzaamheden.
4.2.4 Voor werkzaamheden die noodzakelijkerwijs moeten worden gemaakt op zaterdagen, zondagen en op werkdagen na 19.00 uur wordt een toeslag van 50% berekend.
4.3 Met betrekking tot de in redelijkheid gemaakt (on)kosten is het volgende van toepassing:
4.3.1 Lunch en consumpties op kantoor van Opdrachtgever of vestigingsadres van Opdrachtnemer komen geheel voor rekening van Opdrachtnemer.
4.3.2 Kosten voor het gebruik van telefoon en voor het verzenden van poststukken komen geheel voor rekening van Opdrachtnemer. Noodzakelijk kopieerwerk wordt zoveel mogelijk op kantoor van Opdrachtgever uitgevoerd.
4.3.3 Diner, overnachting, ontbijt en overige kosten die verband houden met verblijf elders komen voor rekening van Opdrachtgever, doch slechts indien en voor zover deze toestemming vooraf aan Opdrachtnemer heeft gegeven.
4.3.4 Voor autokosten wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht van € 0,50 per gereden kilometer die is afgelegd via de meest gangbare route. Autokosten of andere vervoerskosten gemaakt van/naar het kantoor van Opdrachtgever worden niet in rekening gebracht.

5. Verantwoording en betalingen.
5.1 Opdrachtnemer is gehouden om alle gewerkte uren en gemaakt kosten bij de houden op een urenstaat en deze wekelijks ter goedkeuring voor te leggen aan Opdrachtgever. Na akkoord worden de gegevens verwerkt in de facturatie.
5.2 Facturatie zal maandelijks plaatsvinden, als bijlage per e-mail, zo snel mogelijk na beëindiging van de betreffende kalendermaand. Opdrachtgever zal zorgdragen voor betaling van de factuur binnen 30 dagen na datum van de betreffende e-mail.
5.3 Bij overschrijding van genoemde betalingstermijn zal de Opdrachtgever de wettelijke rente over de overschrijdingperiode verschuldigd zijn, waarbij delen van maanden in aanmerking worden genomen als volle maanden.
5.4 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door Opdrachtgever verschuldigde, niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van Opdrachtgever met een minimum van € 200,-.

Artikel 6 Eigendommen van de Opdrachtgever
6.1 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die Opdrachtnemer door of vanwege de Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de Opdrachtnemer dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
6.2 Indien Opdrachtnemer merkelijke schuld kan worden verweten bij schade aan deze eigendommen is deze tot vergoeding van de materiële schade gehouden. Bij schade ontstaan door/tijdens gangbaar gebruik blijft Opdrachtgever risicodragend.

Artikel 7 Verzuim van/ annulering door de opdrachtgever
7.1 Indien de voortgang in de uitvoering van de diensten door verzuim van de Opdrachtgever of door overmacht of anderszins aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door de Opdrachtnemer voor ontstane vertraging verloren uren worden gedeclareerd met een maximum van 6 uur per werkdag.
7.2 Indien de Opdrachtgever een reeds per Overeenkomst verstrekte opdracht voor aanvang van de daadwerkelijke dienstverlening annuleert, dan wordt een bedrag ter grootte van een equivalent van 3 werkweken verschuldigd aan Opdrachtnemer, tenzij de laatste kan aantonen dat er redelijkerwijs een groter nadeel is opgetreden.
7.3 Het is partijen niet toegestaan om voor het eind van de overeengekomen periode van dienstverlening de opdracht te annuleren, tenzij met onderlinge overeenstemming.

Artikel 8 Verzekering, aansprakelijkheid
8.1 Opdrachtnemer zal zorgdragen voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedurende de periode van dienstverlening. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is jegens Opdrachtgever voor materiële- of letselschade zal een eventueel eigen risico op de uitkering onder deze verzekering voor zijn rekening komen.
8.2 Opdrachtnemer zal zorgdragen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedurende de periode van dienstverlening. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor een beroepsfout zal een eventueel eigen risico op de uitkering onder deze verzekering voor zijn rekening komen.
8.3 De (mate van) aansprakelijkheid zal worden vastgesteld door de betreffende aansprakelijkheidsverzekeraar(s). Opdrachtnemer zal jegens Opdrachtgever of daaraan gelieerde bedrijven niet gehouden zijn enige schade, direct of indirect, te vergoeden welke niet verzekerd is onder genoemde aansprakelijkheidsverzekeringen dan wel voor het deel dat het door de verzekeraar(s) vastgestelde schadebedrag overschrijdt.
8.4 Bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal de hoofdlimiet minimaal € 2.5m bedragen. Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal deze limiet minimaal € 500.000 bedragen.
8.5 Reclames of aansprakelijkstellingen dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 1 maand na het moment waar de betreffende aanspraak betrekking op heeft dan wel na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs hiervan kennis kon hebben. In het laatste geval ligt de bewijslast bij Opdrachtgever.
8.6 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de informatie die door of namens de Opdrachtgever is verstrekt.

Artikel 9 Arbeidsongeschiktheid / Overmacht
9.1 Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de Opdrachtnemer ontslaat deze gedurende deze periode van het nakomen van de Overeenkomst, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en/of interesten kan doen gelden.
9.2 In geval van overmacht in algemene zin zal de Opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de Opdrachtgever. In het geval van overmacht vervallen de wederzijdse verplichtingen en is Opdrachtgever alleen gehouden de tot dan gemaakte uren en kosten te vergoeden. Partijen kunnen in deze situatie in onderlinge overeenstemming voortzetting van de Overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, overeenkomen.

9.3 Onder overmacht wordt onder meer begrepen: ernstige ziekte, een ernstig ongeval, overlijden van familie in de 1e graad, brand of andere ernstige schade op het vestigingsadres, een succesvolle cyberaanval en elke andere situatie die buiten de directe macht van partijen ligt en voortzetting van de werkzaamheden redelijkerwijs niet meer mogelijk maakt.

Artikel 10 Software
10.1 Opdrachtgever stelt de eventueel voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijke software, ongeacht of deze wel of niet haar (intellectueel) eigendom is dan wel in- of extern wordt gehost, kosteloos ter beschikking aan Opdrachtnemer.
10.2 Verplichtingen, zoals onder meer het nakomen van licenties, en kosten verband houdend met het gebruik van deze software zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
10.3 Opdrachtnemer verplicht zich de software alleen te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en aldus voor het doel waartoe deze beschikbaar is gesteld.

Artikel 11 Geheimhouding
11.1 Opdrachtnemer is gehouden tot algehele geheimhouding met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die door Opdrachtgever beschikbaar is gesteld dan wel tot informatie welke tijdens de uitvoering van de dienstverlening is verkregen. Onder vertrouwelijke informatie vallen onder meer: bedrijfsgegevens van Opdrachtgever of verzekerden, polisinformatie, data en financiële gegevens zoals toegekende schadevergoedingen.
11.2 De naam van Opdrachtgever zal niet op enigerlei wijze ten behoeve van reclamedoeleinden worden gebruikt, anders dan het vermelden als referentie op de website van Opdrachtnemer en bij een nieuw acquisitie.

12. Toepasselijk recht
12.1 De Overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door het Nederlands recht.
12.2 Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan die bevoegd is in de woonplaats van de Opdrachtnemer.